Öğretim Planı

 
                  
    Türk-Alman Üniversitesi
             İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
            Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

             Öğretim Planı
                                                                   
1.YIL
1.DÖNEM
DERS KODU DERSİN ADI Önkoşul T U AKTS
POL 101 Siyaset Bilimine Giriş
Einführung in die Politikwissenschaft
Introduction to Political Science
H 3 0 5
POL 105 Uluslararası İlişkiler Tarihi
Geschichte der Internationalen Beziehungen
History of International Relations
H 3 0 5
POL 107 Bilimsel Çalışmaya Giriş
Einführung in das Wissenschaftliche Arbeiten
Introduction to Scientific Working
H 3 0 5
VWL 191 İktisada Giriş I
Einführung in die VWL I
Introduction to Economics I
H 4 0 5
DEU 121 Siyaset Bilimi için Almanca I
Deutsch für Politikwissenschaft I
German for Political Science I
H 4 0 3
ENG 103 İngilizce I
Englisch I
English I
H 3 0 3
AIT 001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I
Ataturk's Principles and History of Revolution I
H 2 0 2
TUR 001 Türkçe I
Türkisch I
Turkish I
H 2 0 2
Toplam   H 24 0 30
 
1.YIL
2.DÖNEM
DERS KODU DERSİN ADI Önkoşul T U AKTS
POL 104 Siyasal Düşünceler Tarihi
Politische Ideengeschichte
History of Political Ideas
H 3 0 5
POL 106 Uluslararası İlişkilere Giriş
Einführung in die Internationalen Beziehungen
Introduction to International Relations
H 3 0 5
POL 108 Sosyolojiye Giriş
Einführung in die Soziologie
Introduction to Sociology
H 3 0 5
VWL 192 İktisada Giriş II
Einführung in die VWL II
Introduction to Economics II
H 4 0 5
DEU 122 Siyaset Bilimi için Almanca II
Deutsch für Politikwissenschaft II
German for Political Science II
H 4 0 3
ENG 104 İngilizce II
Englisch II
English I
H 3 0 3
AIT 002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II
Ataturk's Principles and History of Revolution II
H 2 0 2
TUR 002 Türkçe II
Türkisch II
Turkish II
H 2 0 2
Toplam   H 24 0 30
 
2.YIL
3.DÖNEM
DERS KODU DERSİN ADI Önkoşul T U AKTS
POL 203 Sosyal Bilimlerde Nitel Yöntemler
Qualitative Methoden in den Sozialwissenschaften
Qualitative Methods in Social Sciences
H 3 0 5
POL 205 Uluslararası İlişkiler Teorileri
Theorien der Internationalen Beziehungen
Theory of International Relations
H 3 0 5
POL 211 Karşılaştırmalı Siyaset Bilimi
Vergleichende Politikwissenschaft
Comparative Political Science
H 3 0 5
ENG 203 İngilizce III
Englisch III
English III
H 3 0 3
HUK 921 Hukuka Giriş 
Einführung in das Recht

Introduction to Law
H 2 0 4
POL SD I Seçmeli Ders I – Uzmanlık Alanı I
Wahlfach I – Schwerpunkt I
 Elective Courses I
H 3 0 4
POL SD II Seçmeli Ders II – Uzmanlık Alanı II
Wahlfach II – Schwerpunkt II
 Elective Courses II
H 3 0 4
Toplam   H 20 0 30
 
2.YIL
4.DÖNEM
DERS KODU DERSİN ADI Önkoşul T U AKTS
POL 204 Sosyal Bilimlerde Nicel Yöntemler
Quantitative Methoden in den Sozialwissenschaften
Quantitative Methods in Social Sciences
H 3 0 5
POL 208 Siyasal Teori
Politische Theorie
Political Theory
H 3 0 5
POL 210 Çok Düzlemli Sistemlerde Politik Saha Analizi
Politikfeldanalyse in Mehrebenensystemen
Policy Fields Analysis in Multilevel Systems
H 3 0 5
POL 212 Türk Siyasal Hayatı
Türkisches Politisches Leben
Turkish Political Life
H 3 0 5
ENG 204 İngilizce IV
Englisch IV
English IV
H 3 0 2
POL SD III Seçmeli Ders III – Uzmanlık Alanı III
Wahlfach III – Schwerpunkt III
Elective Courses III
H 3 0 4
POL SD IV Seçmeli Ders IV – Uzmanlık Alanı IV
Wahlfach IV – Schwerpunkt IV
Elective Courses IV
H 3 0 4
Toplam   H 21 0 30
 
3.YIL
5. DÖNEM
DERS KODU DERSİN ADI Önkoşul T U AKTS
POL 303 Uluslararası Ekonomi-Politik
Internationale Politische Ökonomie
International Political Economy
H 3 0 5
POL 309 Türkiye ve Avrupa İlişkilerinde Güncel Meseleler
Aktuelle Themen in Türkisch-Europäischen Beziehungen
Current Issues in Turkish-European Relations
H 2 0 3
POL 311 Dış Politika Analizi
Außenpolitische Analyse
Foreign Policy Analysis
H 3 0 5
POL 313 Türk Dış Politikası I
Türkische Außenpolitik I
Turkish Foreign Policy I
H 3 0 5
ENG 301 İleri İngilizce I
Fortgeschrittenes Englisch I
Advanced English I
H 3 0 2
POL SD V Seçmeli Ders V - Uzmanlık Alanı V
Wahlfach – Schwerpunkt  V
Elective Courses V
H 3 0 5
ÜSD 000* Üniversite Seçmeli Alanı*
Wahlfächer der Universität*
University Elective Courses*
H * 0 5
Toplam   H 19 min 0 30
3. YIL
6.DÖNEM
DERS KODU DERSİN ADI Önkoşul T U AKTS
POL 302 Sosyal Bilimler İçin İstatistik
Statistik für Sozialwissenschaften
Statistics for Social Sciences
H 3 0 5
POL 304 Avrupa Birliği'nin Siyasi ve İdari Yapısı
Das Politische und Administrative System der EU
The Political and Administrative Structure of the European Union
H 3 0 5
POL 306 Alman Siyasi Tarihi
Politische Geschichte Deutschlands
Political History of Germany
H 3 0 5
POL 312 Uluslararası Örgütler
Internationale Organisationen
International Organizations
H 3 0 5
POL 314 Türk Dış Politikası II
Türkische Außenpolitik II
Turkish Foreign Policy II
POL 313 3 0 5
POL 316 Araştırma Semineri
Forschungsseminar
Research Seminar
H 2 0 3
ENG 302 İleri İngilizce II
Fortgeschrittenes Englisch II
Advanced English II
H 3 0 2
Toplam   H 20 0 30
4. YIL
7. DÖNEM
DERS KODU DERSİN ADI Önkoşul T U AKTS
POL 401 Karşılaştırmalı Parti ve Seçim Sistemleri
Parteien-und Wahlsysteme in Vergleich
Party and Elections Systems in Comparison
H 3 0 5
POL 403 Alman Dış Politikası
Deutsche Außenpolitik
German Foreign Policy
H 3 0 5
POL 405 Avrupa Entegrasyon Teorileri
Theorien der Europäischen Integration
Theories of European Integration
H 3 0 5
POL SD VI Seçmeli Ders VI - Uzmanlık Alanı VI
Wahlfach VI – Schwerpunkt  VI
Elective Courses VI
H 3 0 5
POL SD VII Seçmeli Ders VII - Uzmanlık Alanı VII
Wahlfach VII – Schwerpunkt  VII
Elective Courses VII
H 3 0 5
POL SD VIII Seçmeli Ders VIII - Uzmanlık Alanı VIII
Wahlfach VIII – Schwerpunkt  VIII
Elective Courses VIII
H 3 0 5
Toplam   H 18 0 30
 
4. YIL
8. DÖNEM
DERS KODU DERSİN ADI Önkoşul T U AKTS
POL 402 Bitirme Ödevi
Bachelorarbeit
Bachelor Thesis
H - 0 12
POL 404 Bitirme Kolokyumu
Bachelorkolloquium
Bachelor Colloquium
H 3 0 5
POL 406 Güncel Uluslararası Sorunlar
Aktuelle Internationale Fragen
Current International Questions
H 2 0 3
POL SD IX Seçmeli Ders IX - Uzmanlık Alanı IX
Wahlfach IX – Schwerpunkt  IX
Elective Courses IX
H 3 0 5
POL SD X Seçmeli Ders X - Uzmanlık Alanı X
Wahlfach X – Schwerpunkt  X
Elective Courses X
H 3 0 5
Toplam   H 11 0 30
WAHLFÄCHER/ ELECTIVE COURSES/ SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERSİN ADI Önkoşul T U AKTS
POL 501 Siyaset Sosyolojisi
Politische Soziologie
Political Sociology
3 0 0 3
POL 502 Kamu Yönetimine Giriş
Einführung in die Verwaltungswissenschaft
Introduction to Public Administration
3 0 0 3
POL 503 ABD Dış Politikası
Außenpolitik der USA
US Foreign Policy
3 0 0 3
POL 504 Latin Amerika Siyaseti
Lateinamerikanische Politik
Latin American Politics
3 0 0 3
POL 505 Ortadoğu ve Afrika Siyaseti
Contemporary Middle East and North Africa
Politics of Middle East and North Africa
3 0 0 3
POL 506 Orta Asya ve Kafkasya Bölgesel Siyaseti
Regionalpolitik: Zentralasien und Kaukasus
Regional Politics of Central Asia and Caucasus
3 0 0 3
POL 507 Rus Siyaseti
Russische Politik
Russian Politics
3 0 0 3
POL 508 Dünya Siyasetinde Doğu Asya
Ostasien in der Weltpolitik
East Asia in World Politics
3 0 0 3
POL 509 Dünya Siyasetinde Afrika
Afrika in der Weltpolitik
Africa in World Politics
3 0 0 3
POL 510 Güneydoğu Avrupa Siyaseti
Südosteuropapolitik
Southeast European Politics
3 0 0 3
POL 511 Güncel Avrupa Siyaseti
Aktuelle Europäische Politik
Contemporary European Politics
3 0 0 3
POL 512 Karşılaştırmalı Avrupa Siyaseti
Vergleichende Europapolitik
Comparative European Politics
3 0 0 3
POL 513 AB Dış ve Güvenlik Siyaseti
Aussen- und Sicherheitspolitik der EU
EU Foreign and Security Policy
3 0 0 3
POL 514 Almanya, Türkiye ve Avrupa Birliği için Güncel Politik Sorunlar
Aktuelle Politische Herausforderungen für Deutschland, die Türkei und die EU
Contemporary Political Challenges for Germany, Turkey and the EU
3 0 0 3
POL 515 Türk-Alman İlişkileri: Ekonomi, Siyaset ve Toplum  
Türkisch-Deutsche Beziehungen: Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
Turkish-German Relations: Economics, Politics and Society
3 0 0 3

POL516
 
Sekülerleşme Teorileri
Säkularisierungstheorien
Secularization Theories
3 3   5
POL 517 Küreselleşme
Globalisierung
Globalization
3 0 0 3
POL 518 Irkçılık, Antisemitizm ve İslamofobi
Rassismus, Antisemitismus und Islamophobie  
Racism, Antisemitism and Islamophobia
3 0 0 3
POL 519 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
Gender und Politik
Gender and Politics
3 0 0 3
POL 521 Türk Dış Politikasında Güncel Meseleler
Aktuelle Debatten in der türkischen Außenpolitik
Contemporary Debates in Turkish Foreign Politics
3 0 0 3
POL 550 Osmanlıca 1
Osmanische Sprache I
Osmanish Language I
2 2 0 4
POL 551 Osmanlıca 2
Osmanische Sprache II
Osmanish Language II
2 2 0 4
POL 552 Osmanlı Siyasi Tarihi I
Osmanische Politische Geschichte I
Ottoman Political History I
3 3 0 5
POL 553  Osmanlı Siyasi Tarihi II
Osmanische Politicsche Geschichte II
Ottoman Political History II
3 3 0 5

POL 554
 
Türk Tarihi
Türkische Geschichte
Turkish History
3 3 0 5
POL 601 20. Yüzyıl Avrupa Siyasi Düşüncesi
Europäisches Politisches Denken im 20. Jahrhundert 
20th Century European Political Thought
3 0 0 3
POL 602 Göç, Diaspora ve Mülteciler
Migration, Diaspora und Flüchtlinge
Migration, Diaspora and Refugees
3 0 0 3
POL 603 Milliyetçilik Teorileri
Nationalismustheorien
Theories of Nationalism
3 0 0 3
POL 604 Dünya Siyaseti ve Sinema
Weltpolitik und Kino
World Politics and Cinema
3 0 0 3
POL 605 Uluslararası Enerji Siyaseti
Internationale Energiepolitik
International Energy Politics
3 0 0 3
POL 606 Küresel İklim Siyaseti
Globale Klimapolitik
Global Climate Politics
3 0 0 3
POL 701 Almanya ve Türkiye Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Politisches System Deutschlands und der Türkei im Vergleich
Comparative Political Systems of Turkey and Germany
3 0 0 3
POL 707 Kamu Yönetiminde Güncel Meseleler
Aktuelle Debatten in der Verwaltungswissenschaft
Contemporary Debates in Public Administration
3 0 0 3
POL 709 Yerel Yönetimler
Lokale Verwaltungen
Local Administrations
3 0 0 3
POL 711 Kentleşme ve Çevre Sorunları
Urbanisierung und Umweltprobleme
Urbanization and Environmental Problems
3 0 0 3
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ (ÜSD)*
BAU091 İnşaat Mühendisliğine Giriş
ETE091 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş
ETE101 Sayısal Tasarım
INF101 Bilgisayar Bilimine ve Programlamaya Giriş
MAB091 Makine Mühendisliğine Giriş
MAB109 Statik
NWI107 Doğa Bilimlerine Giriş
WIN091 Endüstri Mühendisliğine Giriş
INF102 Nesnel Programlama
TUR010 Yabancılar İçin Akademik Türkçe II
ÜSDGNÇ202 Gönüllülük Çalışmaları
HUK553 Fikri Mülkiyet Hukuku
HUK557 Tüketici Hukuku
KKW321 Felsefe Tarihi
MAB207 Malzeme Teknolojisi I
MAB303 Termodinamik
TUR009 Yabancılar İçin Akademik Türkçe I
ÜSDBAU449 Doğal Afetler
ÜSDENG111 Akademik İngilizce
ÜSDENG120 İngilizce Etkili İletişim Becerileri
ÜSDENG121 İşletme İngilizcesi
ÜSDINF404 Yeni Nesil Girişimcilik
ÜSDINF406 Dijital İnovasyon Yönetimi
ÜSDINF408 Biomedikal Bilimlerine Giriş
ÜSDKAR123 Kariyer Planlama
ÜSDMBT369 Doğa Bilimlerinde Yapay Zeka I
ÜSDMBT371 Doğa Bilimlerinde Girişimcilik
ÜSDTGH111 Türkiye’de Gündelik Hayatın Tarihi
ÜSDTUR111 Yabancılar İçin Akademik Türkçe I
VWL203 İktisadi Tarih
HUK654 Tıp Hukuku Uygulamaları
SOZ132 Sosyal Bilimlerde Mantık ve Argümantasyon
ÜSDKKW434 Kültürel Miras Yönetimi
ÜSDMBT372 Doğa Bilimlerinde Yapay Zeka II
ÜSDMEC018 Radyasyon Ölçüm Teknikleri
ÜSDMEC048 Nano Dünyanın Keşfi
ÜSDSKI202 Şehir ve Kültür: İstanbul
ÜSDTUR112 Yabancılar İçin Akademik Türkçe II
ÜSDVWL310 Türk-Alman Endüstri İlişkileri Tarihi
WIN204 Muhasebe ve Bilanço
BWL309 Stratejik Yönetim
ÜSDNWI321 Bilim Tarihi
HUK862 Etik
MVT103 Malzeme Bilimine Giriş
HUK176 Hukukta Kadın
ÜSDINF408 Biomedikal Bilimlerine Giriş
ÜSDINF406 Dijital İnovasyon Yönetimi
ÜSDMBT371 Doğa Bilimlerinde Girişimcilik
ÜSDKKW404 Çocuk ve Aile
ÜSDVWL101 İktisat Okuryazarlığı
ÜSDSKI202 Şehir ve Kültür: İstanbul